Bewindvoerdersnetwerk

Oceaan met padding

Algemene Bepalingen

Artikel 1 

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • Bewindvoerdersnetwerk; het samenwerkingsverband van zelfstandig werkende bewindvoerderskantoren.
  • bewindvoerder; degene die in de beschikking benoemd is tot beschermingsbewindvoerder, curator of mentor dan wel op basis van volmacht budgetbeheer uitvoert
  • beheer; budgetbeheer, bewindvoering, mentorschap en curatele
  • cliënt; de onderbewindgestelde, onder curatele gestelde, onder mentorschap gestelde of in budgetbeheer verkerende persoon
  • klager; degene die de klacht indient dan wel de persoon die bevoegd verklaard is door cliënt deze te vertegenwoordigen
  • klacht; is een bezwaar waarbij geen minnelijke schikking is gelukt

Artikel 2

Het klachtenreglement is bedoeld voor cliënten van één van de deelnemers van Bewindvoerdersnetwerk dan wel bij wie dit beheer korter dan 3 maanden geleden is beëindigd. Een cliënt kan zich laten vertegenwoordigen door een door hem/haar bevoegd verklaarde persoon.

Artikel 3

Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de bewindvoerder. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen.
Lukt dat niet, dan brengt de bewindvoerder het bezwaar ter kennis van Bewindvoerdersnetwerk. Deze behandelt het bezwaar. Eén deelnemer van Bewindvoerdersnetwerk neemt het bezwaar in behandeling en tracht daarbij, eventueel na nader overleg met de cliënt en de betrokken bewindvoerder, het bezwaar alsnog in der minne op te lossen. De cliënt ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar is afgedaan. Is de cliënt niet tevreden gesteld, dan kan hij/zij een klacht indienen.

Artikel 4

Klachten kunnen uitsluitend gemeld worden via www.bewindvoerdersnetwerk.nl . Vervolgens zal de klachtencoördinator contact opnemen met de klager en een klachtenformulier toesturen. Vervolgens dient dit klachtenformulier, gedateerd, ondertekend en met bewijsstukken, te worden gestuurd naar het door de klachtencoördinator aangegeven postadres.

Artikel 5

Na ontvangst van het volledig ingevulde, ondertekende en van bewijsstukken voorziene, klachtenformulier wordt deze zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken behandeld door een commissie bestaande uit 2 deelnemers van Bewindvoerdersnetwerk. Deze stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen en deelt dit schriftelijk mede aan de cliënt.
Indien binnen 6 weken na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt dan wordt de klager door de commissie schriftelijk op de hoogte gesteld dat de klacht kan worden voorgelegd aan de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI), Nederlandse beroepsvereniging voor professionele bewindvoerders (NBPB) of aan de toezichthoudende kantonrechter.

Artikel 6

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als

  • de cliënt zich voor of tijdens de behandeling van deze zelfde klacht tot een kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend
  • de klacht anoniem is
  • het feit waarover geklaagd wordt langer dan 3 maanden voor indiening heeft plaatsgevonden

Artikel 7

Alle bezwaren en klachten van cliënten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen, zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.

Artikel 8

Bewindvoerdersnetwerk archiveert de klachten in een centraal registratiesysteem. Zij houdt aantekening van de klacht en van de afdoening daarvan.

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking op 26 september 2014 en geldt voor onbepaalde tijd.